Etyka i zasady leczenia

Przed przyjęciem do psychoterapii konieczne są wstępne konsultacje, których celem jest określenie problemu, postawienie diagnozy, omówienie możliwych form pomocy i wybranie najkorzystniejszej z nich. Etap konsultacji zajmuje z reguły ok. 3-5 spotkań i polega na zbieraniu przez terapeutę wywiadu od pacjenta. Na tym etapie pacjent ma możliwość przekonać się, czy odpowiada mu kontakt z terapeutą, czy czuje się bezpiecznie, czy zdecyduje się zmierzyć z problemem. Często etap ten pozwala uświadomić sobie istotę problemu i wydobyć się z chaosu własnych myśli. Opowiedzenie o trudnościach osobie z zewnątrz jest wyzwaniem, ale także bywa odbarczające.

Zgłoszenie na konsultacje nie oznacza konieczności podjęcia psychoterapii, ani do niej nie zobowiązuje. Jest jedynie okazją do zyskania wiedzy na temat tego, jak zgłaszany problem jest postrzegany przez profesjonalistę.

Jeśli jednak terapeuta i pacjent zgadzają się co do celów terapii i pacjent wyraża zgodę na leczenie, po etapie konsultacji ustalane są zasady kontraktu terapeutycznego.

Kontrakt terapeutyczny jest umową pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą i reguluje warunki współpracy. Określa on:

  • Cele terapii – ustalone wspólnie na etapie konsultacji
  • Częstotliwość spotkań – raz lub dwa razy w tygodniu, w ustalony dzień/dni tygodnia, o stałej porze
  • Długość trwania sesji – 50 minut
  • Honorarium – odpłatność za pierwsze 3 spotkania wynosi 120zł za każde, każde kolejne – 100zł
  • Warunki odwoływania spotkań – odwołanie sesji przez pacjenta na mniej niż 24h przed spotkaniem skutkuje koniecznością wniesienia za nie pełnej opłaty
  • Zasady kontaktu z terapeutą – terapia odbywa się wyłącznie w ustalonym czasie sesji, w gabinecie.
  • Ewentualne dodatkowe warunki jakie powinien spełnić pacjent aby terapia przyniosła efekt (np. regularny kontakt z lekarzem psychiatrą, nie podejmowanie w czasie pracy z terapeutą innego kontaktu psychoterapeutycznego)
  • Tajemnicę zawodową terapeuty – wszystkie przekazane terapeucie informacje są poufne.
  • Przewiduję możliwość spotkań z ważnymi bliskimi osobami pacjenta tylko w szczególnych sytuacjach (tj. w przypadku pacjentów psychotycznych i niepełnoletnich) i po wcześniejszym uzgodnieniu. W innych przypadkach tajemnica może być uchylona, na prośbę pacjenta lub (jeśli to możliwe) po wcześniejszym poinformowaniu pacjenta, wówczas gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem  jego życia lub życia czy zdrowia innych osób. Dzieci i młodzież (do 18 roku życia) korzystają z pomocy terapeutycznej za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Proces terapeutyczny może być konsultowany z opiekunami/rodzicami pacjenta, jednak szczegółowe treści wnoszone przez pacjenta na sesjach są poufne (wyjątkiem są sytuacje kiedy zdrowiu/życiu pacjenta lub osób trzecich grozi niebezpieczeństwo).

Warunki te są niezbędnym elementem procesu leczenia, służą pacjentowi i zapewniają bezpieczeństwo. Stawiam dobro pacjenta na pierwszym miejscu.

Czas trwania terapii różni się w zależności od diagnozy i postawionych celów terapii. Z reguły pracuję długoterminowo, ponieważ do osiągnięcia trwałej zmiany w zakresie rządzących nami nieświadomych mechanizmów kształtujących się przez lata, potrzebny jest czas.
Nie prowadzę psychoterapii za pomocą zdalnych środków takich jak komunikatory wideo. Uważam, że psychoterapia wymaga bezpośredniego kontaktu dwóch osób.

Dbam, aby prowadzone przeze mnie leczenie oparte było na najwyższych możliwych standardach, dlatego regularnie superwizuję moją pracę oraz uczestniczę w szkoleniach, seminariach, konferencjach. Superwizja polega na konsultowaniu przebiegu i efektów leczenia z uprawnionymi do tego specjalistami. W tym zakresie współpracuję z certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej superwizorem i psychoterapeutą mgr Pawłem Glitą.

W Ośrodku KOMPAS współpracuję z lekarzami – specjalistami psychiatrii po to, aby świadczona pomoc była kompleksowa i skuteczna.
W pełni akceptuję Kodeks etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: http://ptppd.pl/kodeks-etyki-psychoterapeuty/